Program ČSSD pro krajské volby Jihomoravského kraje
ČSSD se na správě Jihomoravského kraje podílí úspěšně už 12 let. Nepřicházíme s nereálnými sliby. Našim cílem je zajistit v dalším období fungování a další rozvoj veřejných služeb pro všechny občany kraje. Do krajských voleb nominujeme prověřené kandidáty, kteří mají zkušenosti a za které mluví jejich dlouholetá práce.

Není náhodou, že za sociální demokracii v letošních volbách kandiduje více než 20 starostů a dalších komunálních politiků. Dalšími osobnostmi jsou lidé pracující v sociálních službách, ve školství a ve zdravotnictví. V tomto je kandidátka pro letošní krajské volby výjimečná. Sociální demokracie kandiduje s významnou podporou starostů, regionů a odborníků z praxí ve veřejných službách.

Pandemie koronaviru zcela jasně ukázala, že ve vedení obcí, krajů či státu musí stát pracovití lidé, kteří mají zkušenosti. Přesvědčili jsme se, že ani ten nejlepší politický marketing virus neporazí. ČSSD tímto testem prošla. Osvědčila se ve vládě díky našim ministrům pod vedením Jana Hamáčka.

A krizi zvládla i na Kraji. Včasnými opatřeními jsme ochránili naše seniory před koronavirem. Nedopustili jsme zrušení dotačních programů a zastavení investic.

Za nás mluví naše práce a výsledky. Ať už před nebo v době koronaviru . A právě proto můžeme voliče na jižní Moravě opět požádat o podporu v letošních říjnových volbách do Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

ZDRAVOTNICTVÍ

ČSSD JmK - zdravotnictví

 

ČSSD ve vedení Jihomoravského kraje zabezpečila fungující a dostupnou zdravotní péči. Významné investice směřovaly do modernizace krajských nemocnic, rekonstrukcí a staveb nových výjezdových základem Zdravotnické záchranné služby a nákupů nových sanitních vozů. Velký důraz také klademe na zlepšení podmínek pro práci zdravotnického personálu a zvyšování odbornosti.

 

Současně dbáme na zachování celé šíře dostupnosti zdravotnických oborů i v krajských zařízeních. Pomáháme také i obcím v rámci dotačních titulů na zdravotnictví, např. výrazně podporujeme provoz regionálních městských nemocnic v Blansku a Boskovicích, tak aby byla péče pro pacienty i v regionech co nejlépe dostupná. A jedním z hlavních témat pro nás je a bude zlepšení podmínek a díky tomu i zvýšení podílu domácí péče.

 • Podpoříme rozšíření Masarykova onkologického ústavu v Brně
 • Vybudujeme moderní rehabilitační centrum v Pasohlávkách
 • Nedopustíme rušení jakýchkoliv oborů zdravotní péče
 • Dotačně podpoříme další rozvoj domácí hospicové péče
 • Zpřehledníme systém poskytování zdravotních služeb
 • Zachováme dostupnost a kvalitu současné zdravotní péče
 • Investicemi podpoříme další modernizaci krajských nemocnic
 • Finančně podpoříme také městské nemocnice v Blansku a Boskovicích

SOCIÁLNÍ SLUŽBY a RODINNÁ POLITIKA

ČSSD JmK - Sociální služby

 

Sociální politika je dlouhodobou prioritu ČSSD nejen na vládní úrovni, ale i v Jihomoravském kraji. Tuto oblast spravujeme již 12 let a koncepčními kroky se nám podařilo vybudovat jedinečný a fungující sociální systém, nejlepší v České republice. Každoročně navyšujeme finanční prostředky do této oblasti, modernizujeme, rozšiřujeme a budujeme nové domovy pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany včetně projektů sociálního a chráněného bydlení. Navyšujeme počty úvazků v sociálních službách, velký důraz klademe na rozšíření poskytování terénních služeb.

 

 

 

Řídíme se jednoduchým pravidlem: Podpořit péči v přirozeném domácím prostředí. A pokud to není možné, zabezpečit důstojný život v moderních a kvalitních sociálních zařízeních.

 • Dokončíme nové moderní domovy sociální péče v Hustopečích, Bučovicích, Miroslavi a Ivančicích, podpoříme nové projekty na výstavbu domovů pro seniory
 • Nabídneme lidem možnost výběru mezi terénní a pobytovou službou dle jejich potřeb
 • Rozšíříme kapacity lůžek v sociálních zařízeních
 • Investicemi podpoříme rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení
 • Zajistíme další navýšení pracovních úvazků v domovech pro seniory a v terénní sociální péči
 • Zabezpečíme pravidelné navyšování odměn pracovníků v sociálních službách
 • Dotačně podpoříme města a obce v projektech sociálního a chráněného bydlení
 • Budeme pokračovat v podpoře aktivních seniorů v projektu Senior Pas
 • Dotačně podpoříme činnost mateřských center a Family Pointů

DOPRAVA

ČSSD JmK Doprava

 

ČSSD ve vedení Jihomoravského kraje za 12 let vybudovala unikátní Integrovaný dopravní systém, který se stal vzorem nejen v rámci ČR, ale i celé Evropy. Zabezpečuje komplexní dopravní obslužnost regionu za využití moderních technologií 21. století. Jižní Morava se tak stane například prvním krajem v ČR s celkovým elektronickým odbavením cestujících v rámci regionální dopravy i městských doprav, kdy lidé budou moci za jízdné zaplatit pohodlně bezkontaktní kartou nebo si k ní přiřadit elektronickou předplatní jízdenku. A to i v 37 nových vlakových soupravách na páteřních linkách, jejichž nákup pro regionální železnici sociální demokraté prosadili v největší investiční akci v historii kraje.

 

Na koleje vyrazí již v roce 2022. Kromě modernizace veřejné dopravy se dlouhodobě daří zvyšovat i kvalitu silnic II. a III. třídy, které opravujeme v investičních akcích za stovky a miliardy korun ročně. Jen od roku 2016 se tak podařilo snížit počet silnic a mostů v nevyhovujícím či havarijním stavu na polovinu. Lidé tak mohou cestovat po jižní Moravě pohodlně a bezpečně jak na sedadle vlaku či autobusu, tak i za volantem auta.

 • Do roku 2022 vyšleme na naše páteřní železniční linky S2 a S3 37 nových vlaků. Vozový park budeme dál modernizovat
 • Podpoříme významné dopravní stavby, Velký městský okruh Brno, stavba obchvatů Znojma a Břeclavi, rekonstrukce silnic I/53 a I/43, I/52 ad.
 • Zabezpečíme nové moderní autobusy na linkách IDS
 • Zajistíme další investice do oprav silnic a výstaveb obchvatů
 • Zůstaneme na špici mezi regiony v čerpaní peněz z Evropských fondů a národních dotačních programů na opravy našich silnic a mostů
 • Opravíme zbývající nebezpečné silniční úseky
 • Dál budeme zlepšovat služby Integrovaného dopravního systému
 • Zapojíme kraj do mezinárodní vysokorychlostní vlakové sítě

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ČSSD JmK Životní prostředí

 

Prioritou ČSSD na jižní Moravě je ochrana zdrojů pitné vody. Nedopustíme, aby vlivem zájmů podnikatelských skupin a laxním jednáním ministerstva životního prostředí, byla její dostupnost ohrožena.

 

 

Spolupodílíme se na přípravě Ústavního zákona o ochraně vody, který do budoucna podobným praktikám zamezí. Dlouhodobě podporujeme města a obce v budování a rozvoji vodovodních a kanalizačních sítí. Důraz klademe i na podporu obcí a opatření podporující zadržování vody v krajině.

 • Voda nesmí být komerční byznys, zajistíme, aby zůstala v majetku měst a obcí
 • Ochrana vodních zdrojů včetně Ústavního zákona
 • Navýšení finančních prostředků na dotační Program v oblasti vodárenství
 • Podpora dotačních programů na boj proti suchu a zadržení vody v krajině
 • Propojení vodárenské soustavy a ochrana cenných vodních zdrojů
 • Navýšíme hladinu Novomlýnských nádrží
 • Zamezíme těžbě štěrkopísku u Moravského Písku

KULTURA

ČSSD JmK Kultura

 


 

 

Jižní Morava je v oblasti kultury zcela výjimečným regionem. ČSSD dlouhodobě a systematicky podporuje projekty zaměřené na obnovu kulturních památek, podporu živého umění, zachování kulturních tradic a podporu spolkového života včetně pořádání festivalů, jarmarků, vinobraní a dalších tradičních akcí.

 • Vybudujeme a zrekonstruujeme kulturní domy v desítkách obcí na jižní Moravě
 • Zajistíme realizaci Janáčkova kulturního centra v Brně
 • Budeme pokračovat v obnově kulturních památek a revitalizaci památek místního významu
 • Finančně podpoříme spolky působící v oblasti hudby, uměleckých řemesel, folkloru, tance a dalších oblastí formou dotačních programů
 • Podpoříme festivaly a významné kulturní akce

REGIONÁLNÍ ROZVOJ, PODPORA OBCÍ A SPOLKŮ

ČSSD JmK - Regionální rozvoj
 

 

 

ČSSD ve vedení Jihomoravského kraje dlouhodobě podporuje rozvoj měst a obcí. Rozpočty, zejména u menších obcí, neumožňují samostatně realizovat větší investiční akce. Pravidelně také podporujeme činnost spolků, které jsou pro život v obcích nepostradatelné.

 • Navýšíme finanční prostředky v Programu rozvoje venkova
 • Finančně podpoříme významné investiční akce obcí
 • Budeme pokračovat v podpoře spolků a sdružení (dobrovolní hasiči, rybáři, myslivci, a další)
 • Podpoříme projekty obcí ve výstavbě družstevního bydlení

ZEMĚDĚLSTVÍ

ČSSD JmK Zemědělství

 

Zemědělství je v Jihomoravském kraji významným odvětvím. ČSSD již na začátku působení v krajské samosprávě připravila a zajistila systematickou podporu zemědělců formou dotačních programů.

 • Podpoříme dotačními programy vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství
 • Podpoříme včelařství formou tradičního dotačního programu
 • Boj se suchem, zadržování vody v krajině, zamezení eroze zemědělské půdy

VZDĚLÁVÁNÍ a SPORT

Sociální demokracie ve školství podporuje investiční akce, podporuje rekonstrukce škol a zajištění materiálního vybavení.

ČSSD JmK Vzdělávání a sport

 

Dlouhodobě se snažíme přispět k atraktivitě učňovských a řemeslných oborů. Podporujeme dotačními programy sportovní kluby a spolky.

 • Zajistíme investice na rekonstrukce škol a vybavení
 • Podpoříme učňovské obory včetně propojení s trhem práce
 • Rozšíříme zdravotnické obory
 • Finančně podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže
 • Budeme pokračovat v podpoře sportovních klubů
 • Finančně podpoříme výstavbu krytého bazénu ve Znojmě
 • Finančně podpoříme významné investiční akce měst a obcí v oblasti sportu
 • Podpoříme obce při zřizování mateřských škol s důrazem na rozvoj tělesných aktivit

 

CESTOVNÍ RUCH

ČSSD JmK Cestovní ruch

 

 

Cestovní ruch je pro Jihomoravský kraj a jeho ekonomický rozvoj mimořádně důležitý. Zaměřujeme se na zvýšení povědomí o významných památkách Jihomoravského kraje. V České republice je 12 památek chráněných UNESCO a 5 máme přímo u nás na jižní Moravě. Po krizovém období bude nezbytné ekonomicky podpořit cestovní ruch.

 • Obnova cestovního ruchu po koronaviru
 • Propagace Jihomoravského kraje v ČR a zahraničí
 • Rozvoj turistické sítě JMK a TIC
 • Podpora regionálních akcí a aktivit
 • Sběr a analýza turistických dat

BEZPEČNOST

ČSSD JmK Bezpečnost a krizové postupy

 

Krize v souvislosti s koronavirem ukázala, jak nezbytné je mít připravený fungující systém krizového řízení. ČSSD již před lety na Kraji připravila propracovaný systém řízení při mimořádných událostech.

 • Podpoříme všechny složky integrovaného záchranného systému nákupem nového vybavení a moderní techniky (hasiči, policisté, záchranáři)
 • Pravidelně budeme aktualizovat plány krizového řízení
 • Zajistíme dostatek ochranných pomůcek, zejména v sociálních službách, dopravě a dalších oblastech
 • Podpoříme obce v zabezpečení přístupu k vodním zdrojům

Další články